پنجمین سال‌متوالی: بورسیه دانشجویان نابینا ممتاز دانشگاه‌تهران

مسئول بخش نابینایان بنیاد قلم‌چی از بورسیه دانشجویان نابینای ممتاز دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جاری خبر داد.

پنجمین سال‌متوالی: بورسیه دانشجویان نابینا ممتاز دانشگاه‌تهران

مسئول بخش نابینایان بنیاد قلم‌چی از بورسیه دانشجویان نابینای ممتاز دانشگاه تهران برای سال تحصیلی جاری خبر داد.


ادریس فتحی با بیان این خبر گفت: بنیاد قلم‌چی برای سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تعداد ۲۰ دانشجوی نابینای برتر دانشگاه تهران را تحت پوشش بورسیه کمک هزینه تحصیلی قرار داد.


وی در ادامه با اشاره به اینکه تا پایان امسال، کمک هزینه تحصیلی دانشجویان به حساب آنان واریز می‌شود، بیان کرد: به هر یک از دانشجویان ماهانه ۳ میلیون ریال (به مدت یکسال تحصیلی طی ۱۰ ماه) کمک هزینه تحصیلی از سوی بنیاد قلم‌چی اعطا خواهد شد.


شایان ذکر است بنیاد قلم‌چی از سال ۱۳۹۷، همه ساله دانشجویان نابینای ممتاز دانشگاه تهران را تحت پوشش بورسیه کمک هزینه تحصیلی قرار داده است.

منبع :

6/10/2023 5:40:56 AM
Menu