آزمونک و پاسخنامه علوم چهارم - ( فصل آهن ربا )

آزمونک و پاسخنامه علوم چهارم - ( فصل آهن ربا ) _ آمادگی آزمون 21 بهمن

آزمونک و پاسخنامه علوم چهارم - ( فصل آهن ربا )

در فایل زیر تمام نکات مهم فصل آهن ربا علوم چهارم دبستان با در غالب سوال و پاسخنامه بارگذاری شده است . ضمن اینکه این فایل برای آمادگی آزمون 21 بهمن نیز مناسب است.6/6/2023 8:42:26 AM
Menu