درسنامه نکات مهم -آرش کمانگیر _ ( آمادگی آزمون )

درسنامه نکات مهم -آرش کمانگیر _ ( آمادگی آزمون 21 بهمن)

درسنامه  نکات مهم   -آرش کمانگیر _ ( آمادگی آزمون )

فایل زیر مربوط به نکات مهم درس آرش کمانگیر می باشد . همچنین این فایل برای آمادگی آزمون 21 بهمن نیز می باشد.


نکاتد مهم شامل : لغات هم معنی / لغات متضاد / لغات هم خانواده / نکات زبانی و نگارشی این درس می باشد.

6/6/2023 10:17:02 AM
Menu