دفترچه درسنامه هنر 21 بهمن 1401

دوستان عزیز دفترچه درسنامه مربوط به آزمون 21 بهمن در فایل ضمیمه برایتان آورده شده است. دفترچه شامل 4 بخش است.

دفترچه درسنامه هنر 21 بهمن 1401

سلام 

دوستان عزیز دفترچه درسنامه مربوط به آزمون 21 بهمن در فایل ضمیمه برایتان آورده شده است. دفترچه شامل 4 بخش است. 

گردآوری و تنظیم دفترچه درسنامه: محمدقاسم عطایی رتبه 2 منطقه 2 کارشناسی آهنگسازی هنر تهران.

3/20/2023 7:55:32 PM