در آزمون 7 بهمن کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  7 بهمن  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت  11:30   این پردازش  با تعداد   81,447   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:05     پردازش در حال انجام است


                        14:10      تراز کارنامه   12918  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                                     ( 6549 نفر :  بی پاسخ به اعتبارسنجی ، 2473 نفر :  مغایرت اعتبارسنجی ، 3896 نفر جهش ترازی)


                        14:20     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   312,710                               99,582                                      213,128 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش دوم 

         *  ساعت  16:15     پردازش در حال انجام است


                        16:40      تراز کارنامه   262  دانش آموز   ، حذف شد .

                                       (  0 نفر : بی پاسخ به اعتبارسنجی ،   0 نفر : مغایرت اعتبارسنجی ،   262 نفر جهش ترازی )


                        16:55     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .

کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   334,806                               114,206                                      220,600 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش سوم 

         *  ساعت  18:20     پردازش در حال انجام است

                        18:40     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   341,227                               120,221                                      221,006 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است

                        20:40     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   343,607                               122,590                                      221,017 

3/20/2023 6:34:13 PM