فیزیک و اندازه گیری دهم – 7 بهمن- امیرحسین ایمانی پور

با انتخاب وسیله دقیق و روش صحیح فقط میتوان مقدار خطا را کاهش داد و نه آن را به صفر رساند .

فیزیک و اندازه گیری دهم – 7 بهمن- امیرحسین ایمانی پور

فیزیک و اندازه گیری دهم – 7 بهمن- امیرحسین ایمانی پور  مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران رتبه 284کنکور 1399 – درصد فیزیک 84 

3/30/2023 6:09:58 AM