پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | فیزیک

پاسخ ویدئویی فیزیک کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران

پاسخ ویدئویی کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401) | فیزیک

پاسخ ویدئویی فیزیک کنکور تجربی 1402 (نوبت اول - دی ماه 1401)

توسط دبیران مدارس تیزهوشان تهران


برای مشاهده پاسخ ویدئویی تمام دروس به آدرس زیر مراجعه کنید

https://www.kanoon.ir/Article/301653

فایل های ضمیمه

سوال 46 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 47 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 48 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 49 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 50 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 51 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 52 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 53 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 54 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 55 | فیزیک | وحید مجدآبادی
سوال 56 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 57 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 58 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 59 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 60 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 61 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 62 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 63 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 64 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 65 | فیزیک | مبین دهقان
سوال 66 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 67 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 68 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 69 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 70 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 71 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 72 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 73 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 74 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
سوال 75 | فیزیک | علی‌اکبر شیاسی
3/20/2023 8:01:24 PM