زنگ علوم،. . . .، سنگ ها- درسنامه -چهارم دبستان-بهنام شاهنی

در فایل زیر درسنامه علوم از فصل‌های زنگ علوم ، مخلو ط‌ها در زندگی ، انرژی نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، سنگ‌ها برای تمرین و تکرار بیش‌تر در آزمون 7 بهمن گذاشته شده است .

زنگ علوم،. . . .، سنگ ها- درسنامه -چهارم دبستان-بهنام شاهنی

در فایل زیر درسنامه علوم از فصل های زنگ علوم ، مخلو ط ها در زندگی ، انرژی نیاز هر روز ما ، انرژی الکتریکی ، گرما و ماده ، سنگ ها  برای تمرین و تکرار بیش تر در آزمون 7 بهمن گذاشته شده است .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2/4/2023 3:00:52 AM