در آزمون 23 دی کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  23 دی  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت  11:30   این پردازش  با تعداد   79,349   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:15     پردازش در حال انجام است

                        14:00      تراز کارنامه   6813  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        14:05     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   262,955                               111,324                                      151,631 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم 

         *  ساعت  16:20     پردازش در حال انجام است

                        16:40      تراز کارنامه   323   دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        16:55     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين   -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   280,074                               124,714                                      155,360

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم 

         *  ساعت  18:00     پردازش در حال انجام است

                        18:30     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين   -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   286,583                               130,869                                      155,714

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است

                        20:25     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين   -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

   289,175                               133,407                                      155,768

3/20/2023 6:57:55 PM