عدد و رقم ، . . . ،عددهای سه رقمی- درسنامه - سامان ملک احمدی

در فایل زیر درسنامه ریاضی از فصل‌های عدد و رقم ، جمع و تفریق اعدا د دو رقمی ، اشکال هندسی و عدد‌های سه رقمی برای تمرین و تکرار بیشتر برای آمادگی آزمون 7 بهمن گذاشته شده است .

عدد و رقم ، . . . ،عددهای سه رقمی- درسنامه - سامان ملک احمدی

در فایل زیر درسنامه ریاضی از فصل های عدد و رقم ، جمع و تفریق اعدا د دو رقمی ، اشکال هندسی و عدد های سه رقمی برای تمرین و تکرار بیشتر برای آمادگی آزمون 7 بهمن گذاشته شده است . 

3/27/2023 5:10:27 PM