در آزمون 16 دی کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

این مطلب شما دانش آموزان ، در جریان زمانهای صدور کارنامه آزمون و موارد مربوط به آن قرار خواهید گرفت .

در آزمون  16 دی  کارنامه شما کی آماده می‌شود ؟

زمان بندی های پردازش : 

 پردازش آزمایشی : (این پردازش جهت تشخیص باگهای احتمالی و رفع آنها در کارنامه است و قبل از پردازش ساعت 13 انجام می گیرد)

زمان دریافت کارنامه در هر پردازش، دوساعت بعد از پایان هر پردازش می‌باشد، یعنی مثلا شما کارنامه پردازش اول را تاساعت 15 و کارنامه پردازش دوم را ساعت 18 و به همین ترتیب در پردازش های بعدی دریافت می‌کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 پردازش آزمایشی

            *  ساعت  12:30   این پردازش  با تعداد  58,545   نفر انجام شد .   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش اول 

         *  ساعت  13:10     پردازش در حال انجام است

                        13:30      تراز کارنامه   661  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        13:45     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

    71,732                              71,732                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش دوم 

         *  ساعت  16:00     پردازش در حال انجام است

                        16:20      تراز کارنامه   39  دانش آموز با جهش غیر منطقی ، حذف شدند .

                        16:35     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

    83,332                              83,332                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش سوم 

         *  ساعت  18:00     پردازش در حال انجام است

                        18:25     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

    87,882                              87,882                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پردازش چهارم 

         *  ساعت  20:00     پردازش در حال انجام است

                        20:20     کارنامه ها آماده شده و در حال انتقال برای به روزرسانی بر روی صفحه شخصی است .


 کل حاضرين    -    تعداد دانش آموزان آزمون آنلاين  -   تعداد دانش آموزان آزمون حضوری

    89,840                              89,840                                      0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/27/2023 4:59:30 PM