شیمی پایه - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث کل شیمی پایه مربوط به ازمون 16 دی 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

شیمی پایه - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث کل شیمی پایه مربوط به ازمون 16 دی 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

مریم صالحی
ارسال شده توسط : مریم صالحی
6/9/2023 5:56:49 AM
Menu