این جدول مهم را تکمیل کنید تا شفاف‌تر ببینید

طبقه بندی از اولین گام‌های برنامه ریزی است. زمانی که با یک پروژه مانند کنکور و امتحانات روبرو هستیم باید سعی کنیم همواره درک درستی از وضعیت مان داشته باشیم.

این جدول مهم را تکمیل کنید تا شفاف‌تر ببینید

طبقه بندی از اولین گام های برنامه ریزی است. زمانی که با یک پروژه مانند کنکور و امتحانات روبرو هستیم باید سعی کنیم همواره درک درستی از وضعیت مان داشته باشیم تا اصلاحات روش و بهبود پیش روی را در بهینه ترین زمان انجام دهیم.

برداشت و تصورات ما از وضعیت مان بدون درک صحیح و استناد به واقعیت ممکن است گمراه کننده ترین انتخاب ها را پیش پای ما بگذارد. 

به طور مثال در حال حاضر در دوران امتحانات مدرسه و دوران جمع بندی قبل از کنکور هستید. آیا شما وضعیت خود را به صورت مبحث محور و تیپ سوال محور در هر درس می دانید؟ بار دیگر جمله قبل را بخوانید. منظور این است به اندازه کافی زمان گذاشته اید؟ سوالات بررسی شده شما در تعداد بالا، متنوع و با سطح دشواری مختلف بوده است؟ در برخورد با سوالات مختلف واکنش شما چه گونه است؟ طبقه بندی کرده اید؟

در زیر یک جدول ساده ارائه شده است. تابلوی طبقه بندی و شفافیت برخورد. محور افقی و محور عمودی به دو قسمت "می دانم" و "نمی دانم" تقسیم شده است. محور افقی ناشی از تصورات و برداشت مان از مبحث یا تیپ سوال هر درس است. محور عمودی حاصل بازخورد حل نمونه سوال امتحانی، امتحانات مدرسه، آزمون های هدیه 9 دی و 16 دی و 23 دی و آزمون های سه روز یک بار دوران جمع بندی یعنی واقعیت مان است. سعی کنید در هر یک از این 4 قسمت وضعیت مباحث و تیپ سوال ها را طبقه بندی کنید. عمل کنید و فکر کنید. شفاف تر ببینید. این کارها را انجام دهید تا در کنکور دی ماه و همچنین کنکور تیر ماه بهتر عمل کنید. در روز کنکور شما باید از قبل بدانید با چه سوالی چه طور برخورد می کنید؟ پاسخ می دهید، جهت بررسی در دور دوم نشان دار می کنید یا پاسخ نمی دهید.

اگر مبحث یا تیپ سوالی در قسمت "الف(می دانم-می دانم)" بود تکلیف مشخص است. دقت و تمرکز خود را برای پاسخ گویی به این سوالات حفظ کنید. این قسمت نقاط قوت شما هستند. در حفظ تسلط بر آن ها توجه کافی داشته باشید. برای قسمت "د(نمی دانم - نمی دانم)" تصمیم می گیرید می خواهید چه کار کنید. در این بازه زمانی به این قسمت توجه می کنید یا خیر. توصیه نمی شود. دوران جمع بندی زمان تثبیت انباشته هاست نه افزودن به داشته ها. در قسمت "ب(نمی دانم - می دانم)" تصور شما این بوده که مطلبی را نمی دانستید ولی وضعیت خوبی داشته اید! یعنی توهم فراموشی! تصمیم بگیرید. مرور مطالب این بخش چه گونه باشد. چند تست بازیابی می زنید؟ مرور تشریحی دارید؟ تست های نشان دار و خلاصه نویسی ها را چه طور مرور می کنید؟ در قسمت "ج(می دانم - نمی دانم)" شما توهم آگاهی داشته اید. معمولا این بخش بیش ترین آسیب را به نتیجه وارد می کند. بی محابا پاسخ دادن به سوالات و افزایش تعداد غلط ها و افت نتیجه. تصمیم بگیرید. چه اقداماتی انجام می دهید؟ با تست های آموزشی شروع می کنید یا مطالعه تشریحی؟ چه قدر زمان می گذارید؟ عملکرد شما در هفته ها یا ماه های گذشته در این قسمت چه طور بوده است؟ از تجربیات و اشتباهات گذشته بهره ببرید.

نگاه چند پله بالاتر به این جدول تقسیم بندی دروس است. نیم سال اول دوازدهم در اولویت اول در قسمت "الف" قرار دارد. در اولویت دوم دروس دهم در قسمت "الف" است. قمست های "ب" و "ج" هم می تواند به دروس دهم و یازدهم به صورت تکی یا هر دو اختصاص یابد. قسمت "د" هم به دروس نیم سال دوم دوازدهم و یازدهم. با توجه به سطوح مختلف و برنامه های متنوع دانش آموزان تکمیل این تقسیم بندی متفاوت خواهد بود. 

از  چند پله بالاتر شروع کنید و نگاه خود را پله به پله عمیق تر کنید.

سعی کنید چندین و چند بار از این جداول استفاده کنید تا تصویر شفاف تری از خود داشته باشید و انتخاب های به واقعیت نزدیک تر داشته باشید.

پیوسته و هدف مند پیش بروید.

3/20/2023 7:01:22 PM