شیمی 2 و 1 - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث شیمی 1 و 2 مربوط به ازمون 9 دی 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران .

شیمی 2 و 1 - دوازدهم ریاضی - حنانه اتفاقی

درسنامه مبحث شیمی 1 و 2  مربوط به ازمون 9 دی 1401 مقطع دوازدهم ریاضی نگارش حنانه اتفاقی رتبه 201 منطقه 2 ریاضی 1400 دانشجو معماری دانشگاه تهران . 

فایل های ضمیمه

6/10/2023 5:09:36 AM
Menu