ستایش،...،چوپان در ستکار-فارسی دوم-آزمونک-سهیلا چهره نگار

در فایل زیر آزمونک فارسی از درس‌های ستایش ، کتابخانه کلاس ما ،مسجد محله ما ، خرس کوچولو ، مدرسه خرگوش‌ها و چوپان درست کار برای آمادگی و تمرین بیشتر آزمون 18 آذر گذاشته شده است.

ستایش،...،چوپان در ستکار-فارسی دوم-آزمونک-سهیلا چهره نگار

در فایل زیر آزمونک فارسی از درس های ستایش ، کتابخانه کلاس ما ،مسجد محله ما ، خرس کوچولو ، مدرسه خرگوش ها و چوپان درست کار برای آمادگی و تمرین بیشتر آزمون 18 آذر گذاشته شده است. 

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران
2/3/2023 5:11:27 PM