عدد و رقم ، . . . ،اشکال هندسی- آزمونک - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر آزمونک ریاضی از فصل‌های عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو رقمی و اشکال هندسی مطابق با آزمون 18 آذر برای آمادگی و تمرین بیشتر گذاشته شده است.

عدد و رقم ، . . . ،اشکال هندسی- آزمونک - فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر آزمونک ریاضی از فصل های عدد و رقم ، جمع و تفریق اعداد دو رقمی و اشکال هندسی مطابق با آزمون 18 آذر برای آمادگی و تمرین بیشتر گذاشته شده است. 

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران
2/3/2023 5:40:03 PM