عددورقم، . . . ،اشکال هندسی-ریاضی دوم-درسنامه -سامان ملک احمدی

آزمون 18 آذردوره از اول کتاب است درفایل زیر درسنامه ریاضی به طورخلاصه از فصل‌های عددو رقم ، جمع و تفریق اعداددورقمی واشکال هندسی نوشته شده است.البته برای یادگیری بهتر سوالات آموزشی هم گذاشته شده است.

عددورقم، . . . ،اشکال هندسی-ریاضی دوم-درسنامه -سامان ملک احمدی

 آزمون 18 آذردوره از اول کتاب است درفایل زیر درسنامه ریاضی به طورخلاصه از فصل های عددو رقم ، جمع و تفریق اعداددورقمی واشکال هندسی نوشته شده است.البته برای یادگیری بهتر سوالات آموزشی هم گذاشته شده است.

درسنامه ریاضی دوم دبستان 

11/29/2022 4:57:58 AM