زنگ علوم ،...،زندگی ماوگردش زمین 2-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر آزمونک علوم از فصل‌های زنگ علوم ، هوای سالم آب سالم ، زندگی ما وگردش زمین (1) و زندگی ما و گردش زمین (2) برای آمادگی و تمرین بیشتر آزمون 18 آذر گذاشته شده است .

زنگ علوم ،...،زندگی ماوگردش زمین 2-آزمونک-فریده حیدرقره شیران

در فایل زیر آزمونک علوم از فصل های زنگ علوم ، هوای سالم آب سالم ، زندگی ما وگردش زمین (1) و زندگی ما و گردش زمین (2) برای آمادگی و تمرین بیشتر آزمون 18 آذر گذاشته شده است . 

فریده حیدر قره شیران
تهيه شده توسط : فریده حیدر قره شیران
2/3/2023 4:13:14 PM