دانلود امتحان نهایی_فیزیک دوازدهم دینامیک_معصومه صنعت کار

در این مطلب قصد بررسی سوالات فیزیک مربوط به دینامیک 4 سری آزمون نهایی رو داریم

دانلود امتحان نهایی_فیزیک دوازدهم دینامیک_معصومه صنعت کار

سلام به دوازدهمی ها و کنکوری ها

در این مطلب قصد بررسی سوالات فیزیک مربوط به دینامیک 4 سری آزمون نهایی رو داریم

پاسخنامه  در پایان سوالات قرار دارد.

 

1.واژة مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد و در پاسخنامه بنويسيد.

الف) اگر جسمي باسرعت ثابت حركت كند، نيروهاي وارد بر جسم متوازن(نيستند – هستند)

ب) هنگام حركت جسم در راستاي قائم به طرف بالا، جهت نيروي مقاومت هوا به طرف(بالا_پایین)است.

پ)اگر بر ماه نيرويي وارد نشود ماه بايد به صورت (دایره ای_مستقیم)حرکت کند.


2.فنری با ثابت n/cm20 از سقف یک آسانسور آویزان است اگر جسمی به جرم 2 کیلوگرم از انتهای فنر آویزان شده و آسانسور با شتاب ثابت  2m/s2  ازحال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند تغییر طول فنر چند سانتی متر است؟(g=10)


3.مانند شكل روبه رو، جسمي را با نيروي عمودي Fبه ديوار قائمي فشرده و ثابت نگه داشته ايم.

توضيح دهيد ي تأثیر افزایش نیروی F وی هر يك از كميتهاي زير چگونه است؟

الف) اندازة نيروي اصطكاك ايستايي وارد بر جسم

ب) اندازة نيروي عمودی سطح


4.ماهواره ای روی مدار تقریبا دایره ای در ارتفاع 1600 کیلومتری از سطح زمین به دور زمین میچرخد شتاب گرانشی وارد بر ماهواره در این فاصله چند برابر شتاب گرانشی وارد به آن در سطح زمین است؟(Re=6400km)


1.درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف)نیروهای كنش و واكنش همواره به دو جسم وارد می شوند

ب) نیروی مقاومت شاره به بزرگی جسم بستگی ندارد.

پ)وزن یک جسم در سطح سیاره های مختلف یکسان است.

ت) هرچه ثابت فنر کمتر باشد فنر سخت تر است.

ث)تکانه یک کمیت برداری است و یکای آن در SI برابر kgm/s است.

ج)دوره تناوب افراد واقع بر یک دیسک گردان در فاصله های متفاوت از مرکز دیسک یکسان است.


2.شخصی به جرم 50 کیلو گرم در یک آسانسور ساکن روی یک ترازوی فنری ایستاده است.وقتی آسانسور شتاب روبه پایین  2m/s2دارد ترازو چه عددی را نشان میدهد؟(g=10)


3.مطابق شکل جعبه ساکنی به جرم 100 کیلوگرم را با نیروی ثابت افقی میکشیم اگر ضریب اصطکاک ایستایی جعبه و سطح 0.4 باشد با محاسبه مشخص کنید جعبه ساکن میماند یا شروع به حرکت میکند؟


4.خودرویی در یک میدان به شعاع 160 متر با تندی 72km/h در حال دور زدن است شتاب مرکزگرای خودرو را محاسبه کنید.1.الف)اندازه نیروی مقاومت شاره وارد بر جسم درحال حرکت درون شاره به چه عواملی بستگی دارد؟

ب)دو عامل موثر بر ضریب اصطکاک ایستایی بین دو سطح را بنویسید.

پ)همانند شکل روبه رو جسمی را به نخی بسته و از سقف آویزان میکنیم نیروهای وارد بر اسن حسم ساکن را رسم کنید.


2.شخصی به وزن 600 نیوتون روی یک ترازوی فنری ایستاده است اگر آسانسور با سرعت ثابت درحال حرکت باشد ترازو چه عددی را نشان میدهد؟


3.همانند شکل زیر، به جسمی به جرم 20 کیلوگرم ،نیروي افقی ثابت 50 نیوتونی وارد میشود جسم با شتاب 2m/s2 روی سطح افقی به سمت راست حرکت میکند.

الف)ایا نیروهای وارد بر جسم متوارن است؟

ب)اندازه و جهت نیروی اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح را مشخص کنید.

4.در شکل روبه رو، نمودار نیروي کشسانی بر حسب تغییر طول فنربرای یک فنر رسم شده است ثابت فنر چند kیوتون بر سانتی متر است؟1.در جمله هاي زیر ، عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب کنید.

الف) لختی ، خاصیتی در اجسام است که می خواهند وضعیت حرکت خود را(حفظ کنند_تغیر دهند)

ب) نیـروي وزن یک جسم ، بـه مـکانی که جسم در آن قـرار دارد ، وابستـه(است_نیست)

پ) براي اعمال نیرو بین دو جسم ،(باید_نیازی نیست) دو جسم در تماس باهم باشند.

ت)نیروهای کنش و واکنش اثرهای (متفاوت_یکسانی) را در اجسام ایجاد میکنند.

ث)در چرخش (ماه دور زمین_الکترون دور هسته)نیروی مرکزگرا نیروی الکتریکی است.


2.نمودار نیروي کشسانی بر حسب تغییر طول براي دو فنر1 و 2 رسم شده است.

الف)ثابت کدام فنر بزرگ تر است؟چرا؟

ب)ثابت هر فنر به چه عامل هایی بستگی دارد؟

3.مطابق شکل  جسمی به جرم 800 کیلوگرم در سطح افقی به ضریب اصطکاک جنبشی 0.4در حرکت است اگر نیروی کشش طناب 5600 نیوتون باشد شتاب حرکت جسم را به دست آورید.(g=10)فایل های ضمیمه

2/4/2023 3:24:53 AM