جمعه 11 شهریور ، دبستانی‌ها ، همه مطالب درسی آزمون 11 شهریور

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 11 شهریور ، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده

جمعه 11 شهریور ، دبستانی‌ها ، همه مطالب درسی آزمون 11 شهریور

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 11 شهریور ، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


ششم

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها 

علوم
فلزها،اسیدها،سفربه اعماق زمین - علوم ششم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 29 مرداد
زنگ علوم، سرگذشت دفتر من - علوم ششم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 29 مرداد
فارسی
هوشیاری،داستان من و شما - فارسی ششم دبستان - فائزه کاووسی - شنبه 29 مرداد
ریاضی
ریاضی - عدد و الگو عددی - امیرحسین ایمانی پور - شنبه 5 شهریورپنجم

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

ریاضی
صفحه‌های 1 تا 46 - درسنامه ریاضی پنجم نگاه به آیند - فاطمه حلاجیان - شنبه 29 مرداد
فارسی
صفحه‌های 8 تا 56 - درسنامه فارسی پنجم نگاه به آینده - فائزه کاووسی - شنبه 29 مرداد
علوم
صفحه‌های 1 تا 34 - درسنامه علوم پنجم نگاه به آینده - محمدرضا احمدی - شنبه 29 مردادچهارم

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

ریاضی
اعدادوالگوها،کسر،ضرب وتقسیم - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد
عددو رقم ،. . . ،اشکال هندسی - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد
اعداد و الگوها ، کسر ، ضرب و تقسیم - ریاضی چهارم - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریور
فارسی
ستایش،. . . ،رهایی ازقفس - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد
ستایش،آفریدگار زیبایی،. . . ،رهایی ازقفس - فارسی چهارم - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریور
علوم
زنگ علوم، . . ،انرژی الکتریکی - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد
زنگ علوم،. . . ، انرژی الکتریکی - علوم چهارم - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریورسوم

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

ریاضی
عددهای کسری - ریاضی سوم دبستان - امیرحسین چمنی راد - شنبه 29 مرداد
علوم
آب ماده‌ی باارزش - علوم سوم دبستان - امیرحسین چمنی راد - شنبه 29 مرداد
فارسی
آواز گنجشک - فارسی سوم دبستان - امیرحسین چمنی راد - شنبه 29 مرداددوم

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 11 شهریور همه گروه ها

ریاضی
عددو رقم ،جمع و تفریق ،اشکال هندسی - ریاضی دوم - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریور
علوم
زنگ علوم، . . ،پیام رمزراپیداکن - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد
زنگ علوم، . . . ،پیام رمزراپیداکن (1) - علوم دوم - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریور
فارسی
کتابخانه کلاس، . . ،کوشاو نوشا - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 27 مرداد

کتابخانه کلاس، مسجد محله ، . . ،کوشاو نوشا- فارسی - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 3 شهریور

3/25/2023 3:21:04 PM