هوشیاری،داستان من و شما_فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون

هوشیاری،داستان من و شما_فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

دانش آموزان عزیز سلام

 در این بخش درسنامه فارسی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


فصل سوم: دانایی و هوشیاری

درس سوم: هوشیاری

واژه‌های مهم:

کمند: طناب، بند، ریسمان

چیره: پیروز

هلاک: نابودی، نیست شدن

مَلِک: پادشاه

مجال: فرصت

* تاریخ ادبیات:

واعظ کاشفی: دانشمند و نویسندهی قرن نهم بود که در زمینه‌ی علوم دینی، ریاضیات، نجوم و ... مهارت داشت. انوار سهیلی، روضة

الشهدا و فتوت نامه سلطانی از آثار اوست.

* دانش زبانی:

خواندن کلمه‌ها و جمله‌های کوتاه و یک بخشی شکلی ندارد اما در چند بخشی‌ها تشخیص شکل درست خواندن دشوار است مثلا:

شاهء بازی داشت

بازی دو معنا دارد:

1 -ورزش، مسابقه

2 -یک باز، پرندهای شکاری

بخوان و حفظ کن: سخن

واژه‌های مهم:

صواب: درست، شایسته

لاف زدن: گفتار بیهوده گفتن، گزافه‌گویی

ملال: بیزاری، غم، اندوه

تاریخ ادبیات:

نظامی: شاعر و داستان سرای قرن ششم هجری که پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی شناخته شده است.

مخزن الاسرار، لیلی و مجنون و خسرو و شیرین از آثار اوست.

شعر (سخن)سروده‌ی نظامیاست.

درس چهارم: داستان من و شما

واژه‌های مهم: 

فراز و فرود: بلندی و پستی 

نغمه: آواز، سرود، آهنگ

اعتبار: آبرو، ارزش، قدر 

شکوه: هیبت، عظمت

سند: چیزی که به آن اعتماد کنند، نوشته، مدرک، اسناد

اتّحاد: یکپارچگی، یکی شدن

تاریخ ادبیات: 

درس داستان من و شما نوشته‌ی اکبری شلدره است.

واژه آموزی

یکی از نشانه‌های جمع بستن واژه‌ها در زبان فارسی، افزودن نشانه‌ی (ان)به پایان کلمه‌هاست؛ مانند

دوست + ان ؛دوستان 

فرزند + ان ؛فرزندان

همیشه این گونه نیست که به سادگی، نشانه‌ی جمع (ان)به واژه‌ها بپیوندد و بدون هیچ تغییری، کلمه‌ی جمع ساخته شود. در برخی 

واژه‌ها هنگام جمع بستن، تغییراتی بوجود میآید. مثلا: ستاره + ان ؛ ستارگان

حکایت علم و عمل: 

مفهوم این حکایت این است که علم و دانش باید در عمل به کار گرفته شود وگرنه هیچ ارزشی ندارد و از نظر سعدی دانشمند واقعی 

چنین انسانی است.

حکایت علم و عمل از کتاب گلستان سعدی، باب هشتم انتخاب شده است.

تاریخ ادبیات: 

گلستان، کتاب سعدی است. این کتاب شامل یک مقدّمه و هشت باب است که موضوعات آن عبارتند از: در سیرت پادشاهان، در 

اخالق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، در عشق و جوانی، سر ضعف و پیری، در تاثیر تربیت و در آداب صحبت

واژه‌ی مهم: 

اندوختن: جمع کردن و پس انداز کردن، ذخیره کردن

موفق باشید.

11/29/2022 4:37:18 AM