چگونه مهارت خواندن خود را تقویت کنیم ؟

در دوران دبستان دانش آموزان دو مهارت مهم خواندن و نوشتن را می‌آموزند. یادگیری این دو مهارت از طریق کتاب فارسی و نگارش فارسی انجام می‌شود. کانون نیز برای سنجش مهارت خواندن دانش آموزان سوم و چهارم دبستا

چگونه مهارت خواندن خود را تقویت کنیم ؟

چگونه مهارت خواندن خود را تقویت کنیم ؟

در دوران دبستان دانش آموزان دو مهارت مهم خواندن و نوشتن را می آموزند. یادگیری این دو مهارت از طریق کتاب فارسی و نگارش فارسی انجام می شود. کانون نیز برای سنجش مهارت خواندن دانش آموزان سوم و چهارم دبستان آزمون‌های " خواندن برای فهمیدن " را برگزار می کند که در تاریخ 2 اردیبهشت دانش آموزان در آخرین مرحله این آزمون شرکت کردند.

مهارت خواندن دارای دو سطح است : 

رو خوانی و درک متن. روخوانی به معنای خواندن درست وروان یک متن است طوری که لحن و آهنگ متن نیز رعایت شود. در این حالت درک متن نیز انجام شده است یعنی دانش آموز می تواند متن را به زبان خود بیان کند.

در آزمون های خواندن برای فهمیدن ، باید دانش آموز بتواند به مرحله درک متن برسد و به سوالاتی که از متن پرسیده شده است پاسخ بدهد. 

اما برای درک متن چگونه می توان تمرین کرد ؟

از دانش آموز خود بخواهید متنی را به دقت و با حوصله بخواند سپس مراحل زیر را انجام دهید : 

 1 – فهمیدن متن : از او بخواهبد متن را به زبان خود بیان و به صورت ساده بیان کند. 

2 – شناسائی عناصر متن : شخصیت ها و عناصر متن را تک تک پیدا کرده و بگوید مثلاً در یک متن یک پدر ، مادر، یک حیوان خانگی و یک درخت، ماشین و خانه وجود دارد.

3 – درک محتوا : رویدادها و اتفاقات متن را با جزئیات بیان کند. به عنوان مثال امید به همراه پدر در فصل تابستان وارد محله جدیدی در شهر شیراز شدند .

4 – درک احساسات : دانش آموز بتواند خود را به جای شخصیت‌های داستان بگذارد و به جای آنها تصمیم بگیرد. به عنوان مثال به جای یک از شخصیت های داستان قرار بگیرد و بگوید اگر به جای او بود چه کاری انجام می داد.

5 – خلاقیت : بتواند برای متن عنوان دیگری انتخاب کند یا پایان داستان را به گونه دیگری روایت کند، شخصیت‌های جدیدی به متن اضافه کند یا بتواند اتفاقات متن را تغییر بدهد.

 

3/23/2023 6:16:45 AM