مفهوم فشار- فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

فشار، بزرگی نیروی عمودی وارد بر واحد سطح است.فشار، کمیتی نرده‌ای است و یکای آن در SI ، نیوتن بر متر مربع است که پاسکال نیز نامیده می‌شود.

مفهوم فشار- فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

منطبق با مباحث آزمون 21 بهمن

برای مشاهده نکات درسی درس فیزیک فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

5/28/2023 1:36:56 PM