چگالی-فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

چگالی کمیتی نرده‌ای بوده و بیان‌گر تراکم ذره‌های تشکیل‌دهندة یک ماده است و به‌صورت جرم یکای حجم از هر جسم تعریف می‌شود

چگالی-فیزیک- نکات درسی- ویدا نادری

منطبق با مباحث آزمون 21 بهمن

برای مشاهده نکات درسی درس فیزیک فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

5/28/2023 1:49:07 PM