ادبیات داستانی-فارسی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

ادبیات داستانی-فارسی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

ادبیات داستانی-فارسی یازدهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


  1. کدام بیت فاقد «استعاره» است؟ (صفحه‌ی 123، مکمل تمرین 2، کتاب درسی) -  (سراسری هنر-97)

1) جور است که در جام فشانند به جز می  حیف است که بر خاک نشانند به جز تاک

2) خاک سر راهت شدم ای لعبـت چالاک     بر خیز پی جلوه که برداریـــــــم از خاک

3) با چشم تو آسوده‌ام از فتنه‌ی ایّــــــام             با خوی تو خوش فارغم از تنـــــدی افلاک

4) از عکس رخت دامــــن آفاق، گلستان  وز یاد لبـــــــت خاطر عــــشّاق، طربناک

  1. مفهومِ کدام بیت، بیانگر نتیجه‌ی حکایت «کبوتر طوق‌دار» از کلیله و دمنه است؟

1) دوستی را چو نبــــــاشد بنـــــیاد                حـــــزم را بایـــدم از دســت نداد

2) ز دشمن مدار ایمنی جز به دوســت    که بر دشمنت چیرگی هم بدوســـت

3) دوســــتان به که ز مـــن یاد کنند دل بی‌دوســـت دلی غمـــگین است

4) چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم  که یاد می‌نکند عهد آشیان ای دوست 


  1. گزینه‌ی «1» صحیح است.

گزینه‌ی «2»: «لعبت» استعاره از معشوق/ گزینه‌ی «3»: «فتنه‌ی ایام» و «تندی افلاک» استعاره دارند/ گزینه‌ی «4»: «دامن آفاق» استعاره دارد.

  1. گزینه‌ی «3» صحیح است.

در داستان «کبوتر طوق­دار» کبوترانی که به دست صیّاد(دشمن) گرفتار شدند، با اتّحاد و یاری یکدیگر و با کمک دوست قدیمی مطوّقه، زبرا، از دست دشمن رهایی یافتند؛ این مفهوم، یعنی «چیرگی بر دشمن با یاری دوستان» در بیت گزینة دو نیز مطرح شده است.

تشریح سایر گزینه­ ها:

گزینة «1»: احتیاط و دوراندیشی در دوستی­ به دلیل غیرقابل اعتماد بودن

گزینة «3»: غمگین بودن انسان بدون دوست

گزینة «4»: رضایت شاعر از گرفتاربودن در دام عشق و انس گرفتن با آن   

5/29/2023 9:01:25 AM
Menu