دریاقلی_درسنامه و نکات فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

درسنامه فارسی ششم دبستان مطابق با مباحث آزمون آذر برای شما بارگزاری شده است فصل سوم بخش یادآوری اعداد

دریاقلی_درسنامه و نکات فارسی ششم دبستان_فائزه کاووسی

درس هشتم: دریاقلی

واژه‌های مهم:

جان‌فشانی: فدا کردن جان

حاشیه:کناره

بعثی: نیروهای ارتش عراق در زمان صدام

محاصره: اطراف کسی یا جایی را احاطه کردن

همت: قصد، اراده و عزم قوی

نفوذ: فرو رفتن، اثر کردن

لاکن: کسی که زبانش به هنگام صحبت، گیر میکند.

تاریخ ادبیات:

محمدرضا ترکی: دکترای زبان‌ها و ادبیات فارسی و از شاعران و نویسندگان معاصر است. درس »دریاقلی« از

نوشته‌های اوست.

دانش زبانی:

نشانه‌های نگارشی، بکار بردن علامت‌هایی که خواندن و فهم مطالب را آسان میکند.

چند نمونه از نشانه‌های پرکاربرد:

نقطه: توقف در خواندن را نشان میدهد و پایان جمله میآید.

ویرگول: برای درنگ کوتاه

هر نقطه: پیش از نقل قول مستقیم، هنگام توضیح دادن، شمردن اجزای یک چیز و معنی کردن کلمه

عالمت سؤال: پایان جمله‌ی پرسشی یا نشان دادن شک وتردید یا ریشخند

نشانه‌ی بیان عاطفه یا تعجب: در پایان جملات تعجبی و جمله‌هایی که یکی از حالات عاطفی در جمله باشد مثل

آفرین و افسوس

بخوان و بیندیش: تندگویان

واژه‌های مهم:

ساعی: سعی کننده، کوشا

دژخیمان: دشمنان

غریب: ناآشنا، بیگانه

تاریخ ادبیات:

سیدحسن حسینی: آثار همصدا با حلق اسماعیل و گنجشک و جبرئیل از آثار اوست.

6/9/2023 4:51:46 AM
Menu