زنگ علوم،ماده تغییر ،رنگین کمان_علوم پنجم _محمدرضااحمدی

درسنامه علوم پنجم دبستان زنگ علوم. ماده تغییر می‌کند رنگین کمان_علوم پنجم دبستان_مطابق مباحث آزمون

زنگ علوم،ماده تغییر ،رنگین کمان_علوم پنجم _محمدرضااحمدی

دانش آموزان عزیز سلام


در این بخش درسنامه درس های زنگ علوم ماده تغییر می کند، رنگین کمان علوم پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون‌مباحث  برای شما بارگزاری شده است. 

با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 🌻📚

6/5/2023 8:11:32 PM
Menu