عددنویسی و الگوها،کسر_درسنامه ریاضی پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

درسنامه ریاضی پنجم دبستان عدد نویسی و الگوها فصل کسر مطابق با مباحث آزمون است

عددنویسی و الگوها،کسر_درسنامه ریاضی پنجم دبستان_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 


در این بخش درسنامه فصل اول عدد نویسی و الگوها و فصل دوم کسر ریاضی پنجم دبستان مطابق با مباحث آزمون برای شما بارگزاری شده است. 


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 

موفق باشید. 

6/5/2023 7:11:01 PM
Menu