تحلیل آزمون 23 مهر یازدهم انسانی ـ ویژه بازه ترازی 6250

دوستان ترازهای 6250 آزمون سخت بود یا آسان؟ نظر خود را بنویسید.

تحلیل آزمون 23 مهر یازدهم انسانی ـ ویژه بازه ترازی 6250

تحلیل اولین آزمون از پروژه 2 آغاز نیم‌سال اول:


آزمون 23 مهر با پیشروی تدریجی یک هشتم مطالب نیم‌سال اول پشت سر گذاشته شد.


در این آزمون سعی شده بود برای تمامی بازه‌های ترازی سؤال داشته باشیم.


با هم ده‌دهی این آزمون را برای بازه ترازی 6250 بررسی می‌کنیم. نظر شما در این مورد چیست آیا در درس‌های مختلف برای بازه ترازی شما سوال داشتیم؟


آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟


و اما ده‌دهی این آزمون برای بازه ترازی شما:


فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان

ریاضی و آمار

علوم و فنون ادبی

تاریخ

جغرافیا

جامعه‌شناسی

فلسفه

روان‌شناسی

۴
۵
۷
۶
۵
۸
۹
۸
۸
۸
۸
6/2/2023 7:28:22 PM
Menu