تحلیل آزمون 23 مهر یازدهم انسانی ـ ویژه بازه ترازی 5500

دوستان آزمون از نظر شما چگونه ارزیابی می‌شود سخت یا آسان؟

تحلیل آزمون 23 مهر یازدهم انسانی ـ ویژه بازه ترازی 5500

تحلیل اولین آزمون از پروژه 2 آغاز نیم‌سال اول:


آزمون 23 مهر با پیشروی تدریجی یک هشتم مطالب نیم‌سال اول پشت سر گذاشته شد.


در این آزمون سعی شده بود برای تمامی بازه‌های ترازی سؤال داشته باشیم.


با هم ده‌دهی این آزمون را برای بازه ترازی 5500 بررسی می‌کنیم. نظر شما در این مورد چیست آیا در درس‌های مختلف برای بازه ترازی شما سوال داشتیم؟


آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟


و اما ده‌دهی این آزمون برای بازه ترازی شما:


فارسی
عربی
دین و زندگی
زبان
ریاضی و آمار
علوم و فنون ادبی
تاریخ
جغرافیا
جامعه‌شناسی
فلسفه
روان‌شناسی
۲
۴
۴
۳
۱
۶
۷
۶
۷
۶
۵
6/5/2023 9:46:36 AM
Menu