تحلیل آزمون 23 مهر 1400 ـ ویژه بازه ترازی 4750

ترازهای 4750 آیا در این آزمون برای بازه ترازی شما سؤال داشتیم؟ نظر خود را بنویسید

تحلیل آزمون 23 مهر 1400 ـ ویژه بازه ترازی 4750

تحلیل اولین آزمون از پروژه 2 آغاز نیم‌سال اول:


آزمون 23 مهر با پیشروی تدریجی یک هشتم مطالب نیم‌سال اول پشت سر گذاشته شد.


در این آزمون سعی شده بود برای تمامی بازه‌های ترازی سؤال داشته باشیم.


با هم ده‌دهی این آزمون را برای بازه ترازی 4750 بررسی می‌کنیم. نظر شما در این مورد چیست آیا در درس‌های مختلف برای بازه ترازی شما سوال داشتیم؟


آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟


و اما ده‌دهی این آزمون برای بازه ترازی شما:


فارسیعربیدین و زندگیزبانریاضی و آمارعلوم و فنون ادبیتاریخجغرافیاجامعه‌شناسیفلسفهروان‌شناسی
۱۲۲۱۰۳۵۴۴۳۲
6/9/2023 4:22:50 AM
Menu