تحلیل آزمون 23 مهر 1400 ـ ویژه بازه ترازی بالای 7000

ترازهای بالای 7000 آزمون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا در این آزمون برای بازه شما سوال به اندازه کافی داشتیم

تحلیل آزمون 23 مهر 1400 ـ ویژه بازه ترازی بالای 7000

تحلیل اولین آزمون از پروژه 2 آغاز نیم‌سال اول:


آزمون 23 مهر با پیشروی تدریجی یک هشتم مطالب نیم‌سال اول پشت سر گذاشته شد.


در این آزمون سعی شده بود برای تمامی بازه‌های ترازی سؤال داشته باشیم.


با هم ده‌دهی این آزمون را برای بازه ترازی بالای 7000 بررسی می‌کنیم. نظر شما در این مورد چیست آیا در درس‌های مختلف برای بازه ترازی شما سوال داشتیم؟


آیا آزمون را ارزیابی کردید؟ بیایید با هم این کار را انجام بدیم؟ آزمون برای بازه ترازی شما چطور بود سخت یا آسان؟


و اما ده‌دهی این آزمون برای بازه ترازی شما:


فارسی

عربی

دین و زندگی

زبان

ریاضی و آمار

علوم و فنون ادبی

تاریخ

جغرافیا

جامعه‌شناسی

فلسفه

روان‌شناسی

۷
۹
۹
۸
۹
۹
۱۰
۹
۱۰
۱۰
۹
6/3/2023 12:55:32 AM
Menu