ذخیره دانشی،علوم اجتماعی-جامعه شناسی دوازدهم-علی عباسی جو

تدریس و پاسخ تشریحی به چندسوال جامعه شناسی دوازدهم توسط علی عباسجو رتبه 988کنکور

ذخیره دانشی،علوم اجتماعی-جامعه شناسی دوازدهم-علی عباسی جو

سلام خدمت دوستان کنکوری1401

این مطلب شامل چند تست جامعه شناسی دوازدهم است که توسط علی عباسی جو رتبه 988 کنکور انسانی ،با درصد 77جامعه شناسی در کنکور، دانشجوی رشته آموزش زبان و ادبيات فارسي تهیه شده است.

صفحه اینستاگرام تجربی گروه برترها

صفحه اینستاگرام انسانی گروه برترها


 تست ها)

تست اول – به ترتیب هريك از عبارات زير، به كدام مفهوم اشاره دارد؟

« وقتی در جامعه، مسئلة خاصي مطرح مي شود، زمينه براي پيدايش و رشد اين نوع دانش براي آن موضوع فراهم مي شود. » 

« يادگيري آن، از بدو تولد آغاز مي شود و تا پايان عمر ادامه دارد. «

« علم تجربي را علم محسوب ميكند و علوم عقلاني و وحياني را علم نمي داند. »


۱- دانش عمومي ـ دانش حاصل از زندگي ـ جهان مدرن 

۲- دانش علمي  ـ دانش عمومي ـ جهان متجدد 

۳- دانش عمومي  ـ دانش حاصل از زندگي ـ جهان غرب  

۴-دانش علمي  ـ دانش علمي ـ جهان سكولار 

 

تست دوم- به ترتیب هريك از عبارات زير، علت، مفهوم و پيامد كدام گزينه است؟

- تعارض ميان دانش علمي و دانش عمومي يك جهان اجتماعي 

- مجموعه اي از آگاهی ها و دانش ها كه انسان ها در آن سهیم اند

- علم ويژه

 

1-قطع شدن ارتباط دوسويه ميان دانش عمومي و دانش علمي ـ دانش حاصل از زندگي ـ فراهم شدن دانش علمي قابل توجه دربارة روشي خاص 

2-طرح ایده های جدید  ـ دانش علمي ـ جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي می کنیم دانش لازم را در اختيار ما قرار مي دهد. 

3-تلاش اعضاي جهان اجتماعي براي حل اين تعارض ها ـ دانش علمي ـ درك عميقي از جهان اجتماعي و شناسايي آسیب ها و اشكالاتي است كه در آن وجود دارد. 

4-دست برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخشي ديگر ـ دانش عمومي ـ فراهم شدن دانش علمي قابل توجه دربارة موضوعي خاص

 

تست سوم – صحیح یا غلط بودن عبارات زير را به ترتیب مشخص كنيد.

اگر جهان اجتماعي دانش علمی لازم براي انجام كنش ها را در اختيار ما قرار نداده بود، انجام هر كنش بسيار دشوار مي شد.

 در نيمة دوم قرن بيستم اين رويكرد كه به جاي موضوع علوم بر روش آن ها تأكيد كردند، در محافل علمي رونق يافت. 

جهان هاي اجتماعي مختلف بر اساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند. 

در ديدگاهي كه دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي شود، هر دانش علمي با هر دانش عمومي سازگار نيست. 

 

1 ) غ - ص ـ غ ـ غ 

2 ) ص ـ ص ـ غ ـ ص 

  ۳ ) ص ـ غ ـ ص ـ ص 

   ۴) غ - غ – ص – غ

 

تست چهارم - كدام گزينه، دربارة علوم انساني و اجتماعي و شاخه هاي آنها درست است؟

1- فلسفه، جزء علوم انساني و اجتماعي است؛ و خود دانش مستقلی نیست. 

2- علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتی دارند و هر یک پدیده های متناسب خود  را بررسي مي كنند.  

3- فلسفه قوانين كلي موجودات را شناسايي ميكند كه صرفاً شامل موجودات طبيعي مي شود. 

4- علوم اجتماعي تلاش مي كند نظم و قواعد جهان طبيعي را كشف كند.

 

تست پنجم -به ترتيب علت نام گذاري علوم انساني به علوم تفهمي و علوم طبيعي به علوم ابزاري چيست؟

1- ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسازي انسان از محدوديت هاي طبيعي است ـ به انتقاد از كنش هاي ناپسند آدميان مي پردازد. 

2-به فهم معاني پديده هاي طبيعي مي پردازد ـ ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسازي انسان از محدوديتهاي طبيعي است. 

3-به فهم معاني كنش انسانها مي پردازد ـ ابزار تسلط طبيعت بر انسان و رهاسازي انسان از محدوديتهاي طبيعي است.  

4-به فهم معاني كنش هاي انسان ها مي پردازد ـ ابزار تسلط انسان بر طبيعت و رهاسازي او از محدوديت هاي طبيعي است.

 

 

 

 پاسخ ها)

جواب تست اول) گزینه ۲

هر وقت در جامعه يك مسئلة خاص مطرح ميشود، زمينه بـراي پيـدايش و رشد آن فراهم ميشود ← دانش علمي

يادگيري آن از بدو تولد آغاز ميشود و تا پايان عمر ادامه دارد ← دانش عمومي 

فقط علم تجربي را علم محسوب ميكند ← جهان متجدد

 

جواب تست دوم) گزینه ۴

تعارض ميان دانش علمي و عمومي در يـك جهـان اجتمـاعي، علـت دسـت برداشتن از بخشي از ذخيرة دانشي به نفع بخش ديگر است. 

دانش عمومي، مجموعهاي از آگاهی ها دانش ها است كه انسان ها در آن سهیم اند. 

پديد آمدن علم ويژه، پیامد فراهم شـدن دانـش علمـي قابـل توجـه دربـارة موضوعی خاص است.

 

جواب تست سوم )گزینه ۳

اگر جهان اجتماعي دانش عمومي لازم براي انجام كنشها را در اختيار ما قرار نداده بود، انجام هر كنش بسيار دشوار ميشد.

در نيمة دوم قرن بيستم اين رويكرد كه به جاي موضوع علوم بر روش آنهـا تأكيد مي كردند و صرفاً روش تجربي را روش كسب علم مي دانسـتند، مـورد شك و ترديد قرار گرفت و كم كم در محافل علمي از رونق افتاد.

 

جواب تست چهارم ) گزینه ۲

گزینه « ۱» : فلسفه، نه جزء علوم طبيعي است و نه جزء علوم انساني و اجتماعي است؛ بلكه خود دانشي مستقل است.

گزينة «3 »: فلسفه، قوانين كلي موجودات را شناسايي مي كند كه شامل همة موجودات مي شود. 

گزينة «4 » : علوم اجتماعي تلاش مي كنند نظم و قواعد جهـان اجتمـاعي را کشف كنند.

 

جواب تست پنجم ) گزینه ۴

علوم طبيعي را به دليل اينكه ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسازي انسان از محدوديت هاي طبيعي اند، علوم ابزاري نيز مي گويند. 

علوم انساني را به دليل اينكه به فهم معاني كنش هاي انسانها مي پردازند،علوم تفهمي ناميده اند.

 

منبع :

برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )