دوستی با خدا-دینی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

دوستی با خدا-دینی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی-مطابق با بودجه بندی

دوستی با خدا-دینی دهم-آزمون تستی-فائزه کریمی

کانونی های عزیز سلام!

برای دسترسی به مطالب بیشتر و تعامل با گروه عمومی کانون فرهنگی آزموش می توانید صفحه اینستاگرام عمومی کانون را با یک کلیک دنبال کنید.


  1. شرط خانة خدا شدن دل، چیست و در خصوص آن کدام اصطلاح اسلامی به‌کار می‌رود؟           (آزمون کانون، 13 اردیبهشت 98)

1) محبت کسانی را که رنگ و نشانی از خدا را دارند و خداوند دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای دهیم. ـ جهاد

2) محبت کسانی را که رنگ و نشانی از خدا را دارند و خداوند دوستی آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای دهیم. ـ تبرّی

3) شیطان و امور شیطانی و هر چه را که ضدّ خداست از دل بیرون کنیم. ـ تولّی

4) شیطان و امور شیطانی و هر چه را که ضدّ خداست از دل بیرون کنیم. ـ برائت

  1. حدیث شریف امیرالمؤمنین (ع) در مورد ارزش هر انسان در کلام مولانا چگونه مورد تبیین واقع گردیده است و شرط عدم روی‌گردانی از ذات حق تعالی در نگاه امام سجاد (ع) چه می‌باشد؟                                                                                   (آزمون کانون، 30 فروردین 98)

1) تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمة نانی، نانی ـ درخواست محبت الهی از خداوند

2) تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمة نانی، نانی ـ انس با پروردگار

3) ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد ـ انس با پروردگار

4) ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد ـ درخواست محبت الهی از خداوند


  1. گزينة «4»                            

اگر کسی بخواهد دلش را خانة خدا کند،‌ باید شیطان و امور شیطانی را از آن بیرون کند (تبرّی  برائت)، هم‌چنین اگر می‌خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند و خداوند محبت آنان را به ما توصیه کرده، در دل جای دهیم. (تولّی)

----------------------------------------------

  1. گزينة «2»                            

حدیث شریف «ارزش هر انسانی به اندازة چیزی است که دوست می‌دارد.» با بیت تا در طلب گوهر کانی، کانی / تا در هوس لقمة نانی، نانی» قرابت معنایی دارد. امام سجاد (ع) می‌فرماید: «بارالها! خوب می‌دانم هر کس لذت دوستی‌ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن‌کس که با تو انس گیرد، لحظه‌ای از تو روی گردان نشود.»

6/10/2023 4:46:59 AM
Menu