بکارید و بخورید _علوم پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان

درسنامه علوم پنجم دبستان_مطابق با مباحث مهر امسال درمقطع ششم دبستان

بکارید و بخورید _علوم پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام در این مطلب درسنامه فصل یازدهم علوم پنجم بکارید و بخورید با توجه به مباحث آزمون ۹ مهر برای شما بارگزاری شده است 


با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید. 


موفق باشیدبرای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )