مجموعه‌ها - مجموعه ، الگو ودنباله - ایمان نخستین (2)

14 تست به همراه پاسخ تشریحی از فصل اول کتاب ریاضی دهم تجربی بخش مجموعه‌ها (‌ایمان نخستین )

مجموعه‌ها - مجموعه ، الگو ودنباله - ایمان نخستین (2)

دانش آموزان عزیز سلام 

14 تست به همراه پاسخ تشریحی از بخش مجموعه ها ، فصل اول