جریان اطلاعات در سلول : نکات متن و تصاویر - مینا امیریان

در این فصل نکات فصل دوم دوازدهم ( جریان اطلاعات در سلول ) توسط مینا امیریان بررسی شده است

جریان اطلاعات در سلول : نکات متن و تصاویر - مینا امیریان

سلام

در این جزوه نکات متن و تصاویر فصل دوم دوازدهم ( جریان اطلاعات در سلول ) بررسی شده است .

شناسنامه ی فصل : علاوه بر این که تعداد تست های مستقیم طرح شده این فصل زیاد است ؛ تست های ترکیبی زیادی نیز از آن طرح می شود ؛ همچنین دارای مفاهیم مهم و پایه ی ژنتیک است و بنابراین پیش نیاز بیشتر درس های دوازدهم می باشد ؛ بنابراین تسلط روی این فصل تاثیر زیادی روی درصد دارد .


پیش نیاز فصل : فصل نقسیم سلولی (فصل ششم زیست یازدهم ) و فصل اول دوازدهم ( مولکول های اطلاعاتی ) پیش نیاز های این فصل هستند .


تعداد تست ها در سال های اخیر : در کنکور 1400 ، سه تا تست ؛ در کنکور 1399 دو تست و در سال 1398 چهار تا تست از این فصل طراحی شده است . 


نمونه ای از نکات جزوه : ( جزوه و نکات کامل در قسمت ضمیمه قابل دانلود کردن است ) 


نکته ی اول : در مرحلۀ آغاز رونویسی بخشی از مولکول رِنا تولید میشود اما در این مرحله برخالف سایر مراحل ، جداسازی رشتۀ رِنا از رشتۀ الگوی دِنا از یکدیگر انجام نمیشود. 

نکته ی دوم : راه انداز ها بخشی از مولکول دنا هستند ( با قند دئوکسی ریبوز ) ولی قسمتی از ژن نیستند ؛ بنابراین در فرآیند همانندسازی توسط آنزیم دنابسپاراز الگوبرداری می شوند .

نکته ی سومدر دو ژن مختلف در صورتی که رشتۀ الگو یکسان باشد، جهت حرکت رنابسپاراز یکسان است در حالی که اگر در دو ژن مختلف، رشته های الگو متفاوت باشند، رنابسپارازها برخلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند .


نمونه ای از صفحات جزوه :


برخی از پرسش و پاسخ های کامنتی شما :


کامنت(کاربر): پروتئین‌های داخل میتوکندری و کلروپلاست 2 حالت دارند:یا در خودشون ساخته شده اند یا پروتئین‌های سیتوپلاسم بهشون وارد شدند...درسته؟ - تاریخ ثبت : 14000507 ( از صفحه ی دوازدهم تجربی ) 

پاسخ تکمیلی : 

نکته ی مهم : 

پروتئین های مورد نیاز هسته مانند هیستون ها ؛ آنزیم هایی مانند رنا بسپاراز ؛ هلیکاز ؛ دنا بسپاراز  در سیتوپلاسم و توسط ریبوزوم های آزاد ساخته می شوند .( دلیل آن خارج از سطح کنکور است : با اینکه واحدهای ریبوزوم می تواند در هسته ساخته شود ولی به دلایلی دو زیرواحد ریبوزوم به هم در هسته متصل نمی شوند ؛ بنابراین ما فرآیند ترجمه و پروتئین سازی را در هسته مشاهده نمی کنیم )

پروتئین هایی که طی فرآیند ترجمه ریبوزوم های شبکه ی آندوپلاسمی ساخته می شوند ( به این ریبوزوم ها ؛ ریبوزوم های آزاد نمی گوییم ) توسط واکوئل هایی به دستگاه گلژی وارد می شوند و از دستگاه گلژی یا اگزوسیتوز می شوند و یا به واکوئل و کافنده تن می روند .

از آنجایی که میتوکندری و کلروپلاست خود دارای دنای حلقوی ( دنای پروکاریوتی و یا دنای سیتوپلاسمی ) هستند ؛ می توانند فرآیند رونویسی و ترجمه را انجام بدهند ولی از آنجایی که پروتئین های ساخته شده از ریبوزوم های آزاد وارد این ساختار ها می شود می توان نتیجه گرفت که ژن های موجود بر روی دنای حلقوی برای ساخت همه ی پروتئین های مورد نظر میتوکندری و کلروپلاست کافی نیست و این ساختار ها برای عملکرد های خود به ژن های موجود بر کروموزوم اصلی و آنزیم های یوکاریوتی وابسته هستند .


دوستان عزیزم  ما تصمیم گرفتیم برای اینکه بتونیم ارتباطمون رو با هم بیشتر کنیم و قدم به قدم کنارتون باشیم، صفحه ی اینستاگرام متا رو بسازیم و همراهتون باشیم.

پیج رتبه برتر های کانون


مینا امیریان برای آگاهی از شرایط ثبت نام در آزمون های برنامه ای کانون فرم موجود را تکمیل کنید. ( کلیک کنید )