خلاقیت موسیقی - مبحث فاصله

فاصله‌ها فاصله موسیقایی : ( نسبت بسامد دو نت را فاصله موسیقایی می‌نامند) نشانه‌های تغییر دهنده : دیز (sharp)←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نت مورد نظر را نیم پرده زیر می‌کند.

خلاقیت موسیقی - مبحث فاصله

فاصله ها

فاصله موسیقایی : ( نسبت بسامد دو نت را فاصله موسیقایی می نامند)

نشانه های تغییر دهنده :

دیز (sharp)←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نت مورد نظر را نیم پرده زیر می کند.

بمل (flat) ←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نت مورد نظر را نیم پرده بم می کند.

بکار←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نشانه های پیشین خنثی می شود.

دوبل دیز ←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نت مورد نظر یک پرده زیر می شود.

دوبل بمل ←این علامت قبل از نتی قرار گیرد نت مورد نظر یک پرده بم می شود.

انواع فواصل :

فاصله ی بالا رونده 

هرگاه صدای بم پیش از صدای زیر تشخیص داده شود،فاصله بین آن دو نت بالارونده است.

فاصله پایین رونده  

هرگاه صدای زیر پیش از صدای بم تشخیص داده شود، فاصله بین آن دو نت پایین رونده است.

فواصل آنارمونیک (مترادف) 

هرگاه دو فاصله همنام نباشند ولی از نظر پرده ها و نیم پرده ها برابر باشند، دو فاصله آنارمونیک نامیده می شود. مانند : فاصله پنجم کاسته (سه پرده) و فاصله چهارم افزوده (سه پرده).

فواصل مطبوع یا ملایم ( Consonant ) :

مطبوع کامل : یکم درست-پنجم درست-هشتم درست

مطبوع غیر کامل : سوم بزرگ-سوم کوچک-ششم بزرگ-ششم کوچک

مطبوع مشترک : چهارم درست

نامطبوع جاذب : پنجم کاسته و چهارم افزوده

مابقی فواصل (دوم بزرگ-دوم کوچک-هفتم بزرگ-هفتم کوچک و ...) نامطبوع هستند.

فواصل پنجم کاسته و چهارم افزوده فواصل شیطانی (تریتون) هستند.

فاصله ساده و فاصله ترکیبی :

فاصله ساده : فاصله ی هشتم و فواصل کوچکتر از آن را فواصل ساده می نامند.

فاصله ترکیبی : فواصل بزرگتر از هشتم را فواصل ترکیبی می نامند.

نکته : فاصله ترکیبی = 7 + فاصله ی ساده

نکته : پسوند فاصله ساده برای فاصله ترکیبی اش تغییر نمی کند.

معکوس فواصل :

(معکوس فاصله = فاصله داده شده - 9 )

● معکوس فواصل درست همیشه درست است.

● معکوس فواصل کاسته همیشه افزوده است و بالعکس.

● معکوس فواصل کوچک همیشه بزرگ است و بالعکس.

● معکوس فواصل کاسته تر همیشه افزوده تر است و بالعکس.

سنت cent

هرگاه فاصله یک اکتاو را به 1200قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت یک سنت است.بنابراین یک نیم پرده 100 سنت است و هر پرده 200 سنت است.

ساوار savar

هرگاه یک اکتاو را به 300 قسمت مساوی تقسیم کنیم هر قسمت یک ساوار نامیده میشود. یک نیم پرده 25 ساوار است و هر پرده 50 ساوار است.

منبع : کتاب خلاقیت موسیقی قلم چی

تنظیم  : گلشن اسکندری دانشجوی سینما دانشگاه هنر تهران