دوشنبه‌ها با دستور زبان فارسی - ایستگاه 2 - فاطمه گزدرازی

سلام دوست عزیز ! طبق قرار هر دوشنبه با 5 تست دستور زبان با شما هستیم. پاسخ کلیدی تست‌ها در انتهای مطلب قرار داده شده اما جواب‌های تشریحی ، امشب در اینستاگرام نمایش داده خواهد شد .

دوشنبه‌ها با دستور زبان فارسی - ایستگاه 2 - فاطمه گزدرازی

سلام دوست عزیز !

طبق قرار هر دوشنبه با 5 تست دستور زبان با شما هستیم.

پاسخ کلیدی تست ها در انتهای مطلب قرار داده شده اما جواب های تشریحی ، امشب در اینستاگرام نمایش داده خواهد شد . 

همچنین پاسخ تشریحی ایستگاه قبل نیز به صورت فایل پی دی اف به این مطلب ضمیمه شده است.


برای ارتباط با رتبه برتر ها و همچنین مشاهده پاسخ تشریحی تست ها ، به صفحه زیر وارد شوید : رتبه برتر های کانون
ایستگاه دوم

با توجه به بیت (( دلدار که گفتا به توام دل نگران است / گو می رسم اینک به سلامت نگران باش )) کدام مورد کاملا درست است ؟

 

1. بیت فاقد مفعول است .                                                         2. در بیت ، چهار نهاد وجود دارد .

3. دو جمله اسنادی در بیت وجود دارد .                                  4. دو واژه مرکب در بیت وجود دارد . 
در کدام بیت حذف فعل وجود ندارد ؟ 


1. گر بر وجود عاشق صادق نهند تیغ / گوید بکش که مال سبیل است و جان فدا 

2. تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی / چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی 

3. گوش بر ناله بلبل کن و بلبل بگذار / تا نگوید سخن از سعدی شیرازی به 

4. هرگز آن دل بنمیرد که تو جانش باشی / نیکبخت آن که تو در هر دو جهانش باشی  

تعداد مسند در کدام ابیات یکسان است ؟ 


الف ) در عالم زیبایی تو خواجه معروفی / در گوشه تنهایی من بنده گمنامم 

ب ) ساقی از این مقام شد صبح نشاط ، شام شد / خواب خوشم حرام شد باده خوشگوار هم 

ج ) در سرم هست که خاک کف پای تو شوم / من بر اینم مگرم بخت موافق نشود 

د ) با وجود تو نمانده است امیدی ما را / که رخ خوب تو دیباچه هر امید است 


1. الف / د                                      2. الف / ج                                    3. ب / ج                                          4. ب / د 


(( ان )) در کدام مصراع ها به ترتیب : (( نشانه جمع ، صفت فاعلی ، نشانه نسبت )) است ؟ 


الف ) کجا افتاد آن مجنون در این دوران نمی دانم                   ب ) چه میخواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم 

ج ) به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم                         د ) در این حدیقه هنوز از سیاهکارانم 


1. الف / ب / د                    2. الف / د / ج                         3. د / الف / ب                       4. د / ب / ج    


در عبارت (( مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خفه کرده بود )) ضمیر (( ش )) وابسته به کدام یک از اجزای جمله است ؟ 1. متمم                                         2. مضاف الیه                                    3. مفعول                                     4. نهاد


تست شماره 1تست شماره 2تست شماره 3تست شماره 4تست شماره 5
گزینه 3گزینه 3گزینه ۳گزینه 4گزینه 1

تهیه کنندگان : علی جابری - دانشجوی حقوق دانشگاه بهشتی


فاطمه گزدرازی - دانشجوی حقوق دانشگاه خوارزمی