سطح دشواری کنکور 1400 از نظر دانش آموزان

هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را براساس نظر خودشان اعلام می‌کنند .

سطح دشواری کنکور 1400 از نظر دانش آموزان

هر سال پس از برگزاری کنکور صدها نفر از دانش آموزان کانونی در سایت کانون سطح دشواری هر درس را براساس نظر خودشان اعلام می کنند . در سال های گذشته هم این کار را انجام دادند. برای کنکور 1400 نیز می توانید پس از بازگشت از جلسه آزمون به صفحه شخصی خود در سایت کانون یا پایین همین مطلب مراجعه کنید و نظر خود را اعمال کنید. 

شما می توانید نظر دانش آموزان را با سال های گذشته مقایسه کنید. این مقایسه احساس و استنباط دانش آموزان را مشخص می کند . سطح دشواری واقعی پس از تصحیح همه ی برگه ها و اعلام نتایج رسمی مشخص خواهد شد. 


این نتایج بر اساس احساس و استنباطی است که دانش آموزان در صفحه ی شخصی  خود اعلام کرده اند .

( نتایج فقط بر اساس نظر دانش آموزان کانونی که از صفحه ی شخصی خود وارد شده اند و اظهار نظر کرده اند استخراج شده است )برای اعلام سطح دشواری به صفحه شخصی یا پایین همین مطلب مراجعه کنید.

کنکور تجربی 1400

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور تجربی 1400 کلیک کنید

تا ساعت 1600 روز شنبه 12 تیر، 7296 دانش آموز در صفحه شخصی خود به نظرخواهی پاسخ داده اند .

نتایج جدول زیر  براساس نظر دانش آموزان گروه تجربی در صفحه شخصی خودشان استخراج شده است.
کنکور ریاضی 1400

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور ریاضی 1400 کلیک کنید

تا  ساعت1600 روز شنبه 12 تیر ،1709  دانش آموز در صفحه شخصی خود به نظرخواهی پاسخ داده اند .

نتایج جدول زیر  براساس نظر دانش آموزان گروه ریاضی در صفحه شخصی خودشان استخراج شده است.
کنکور انسانی 1400

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور انسانی 1400 کلیک کنید

تا ساعت 1600 روز شنبه 12 تیر  1913  دانش آموز در صفحه شخصی خود به نظرخواهی پاسخ داده اند .

نتایج جدول زیر  براساس نظر دانش آموزان گروه انسانی در صفحه شخصی خودشان استخراج شده است.


کنکور هنر 1400


برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور هنر 1400 کلیک کنید

تا ساعت1600 روز شنبه 12 تیر، 98 دانش آموز در صفحه شخصی خود به نظرخواهی پاسخ داده اند .

نتایج جدول زیر  براساس نظر دانش آموزان گروه هنر در صفحه شخصی خودشان استخراج شده است.
کنکور زبان 1400

برای مشاهده نمودارهای سطح دشواری کنکور زبان 1400 کلیک کنید


تا ساعت 1600 روز شنبه 12 تیر،  112 دانش آموز در صفحه شخصی خود به نظرخواهی پاسخ داده اند .

نتایج جدول زیر  براساس نظر دانش آموزان گروه زبان در صفحه شخصی خودشان استخراج شده است.
6/3/2023 10:32:21 AM
Menu