یک نکته، یک تست شیمی-مبحث درصد جرمی- آتنه اسفندیاری

در مسائل درصد جرمی که جرم ماده کلی (یا جرم مخلوط) داده نشده است، فقط کافی است جرم مخلوط را 100 گرم فرض کرده و جرم مواد موجود در آن را بر حسب گرم فرض ک

یک نکته، یک تست شیمی-مبحث درصد جرمی- آتنه اسفندیاری

در مسائل درصد جرمی که جرم ماده کلی (یا جرم مخلوط) داده نشده است، فقط کافی است جرم مخلوط را 100 گرم فرض کرده و جرم مواد موجود در آن را بر حسب گرم فرض کنید. 

در این قسمت، تست کنکور سراسری تجربی 99 و پاسخ آن بدون نیاز به معادله واکنش ضمیمه شده است. (فایل مورد نظر ایرادی داشت که برطرف شد)