مدیریت زمان در جلسه آزمون با سهیل بهرامی، رتبه 62 تجربی

صحبت‌های رتبه 62 تجربی، سهیل بهرامی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون:

مدیریت زمان در جلسه آزمون با سهیل بهرامی، رتبه 62 تجربی

صحبت های رتبه 62 تجربی، سهیل بهرامی در مورد نحوه مدیریت زمان در جلسه آزمون:

من در دروس عمومی از هر سه روش بازگشت، زمان نقصانی و ضربدر و منفی استفاده می کردم. این سه روش کاملاً مکمل یکدیگر هستند به این شکل که در دروس عمومی، در دور اول، سوالات ساده و متوسط را حل می کردم و سوالات سخت و طولانی را با روش ضربدر و منفی مشخص می کردم. همچنین با استفاده از روش زمان نقصانی تایم خاصی را در هر درس ذخیره می کردم. در دور دوم،  سعی می کردم با استفاده از استراتژی بازگشت، این تایم را صرف سوال هایی که با روش ضربدر و منفی مشخص کرده بودم کنم. 

در دروس اختصاصی از دو روش ضربدر و منفی و استراتژی بازگشت استفاده کردم. در این دروس به این دلیل که ماهیت دروس با هم متفاوت هستند، نمی توان از روش زمان نقصانی بهره برد و باید از دو روش ذکر شده استفاده کرد. به این ترتیب که در دور اول سوالات سخت و طولانی را با روش ضربدر و منفی مشخص می کردم و بعد از اتمام دور اول، در دور دوم با استفاده از روش بازگشت، به حل سوالات مشخص شده می پرداختم.

بابک یادگاری
ارسال شده توسط : بابک یادگاری