مروری بر گرامر زبان نهم

در این فایل گرامر درس ششم زبان نهم و قوانین مربوط به فعل گذشته ساده همراه مثال آموزش داده شده است.

مروری بر گرامر زبان نهم

دانش آموزان عزیز سلام 

در این فایل گرامر درس ششم زبان نهم و قوانین مربوط به فعل گذشته ساده همراه مثال آموزش داده شده است.