نیم‌سال دوم تفاوت‌های بسیاری با نیم‌سال اول دارد

نیمسال اول و دوم از نظر استراتژی برنامه ریزی و برنامه سازی متفاوت است. دست کم 50٪ نیمسال دوم مربوط به مرور و تست‌های پوششی و آزمون‌های زیاد و ... است.

نیم‌سال دوم تفاوت‌های بسیاری با نیم‌سال اول دارد

نیمسال دوم تفاوت‌های بسیاری با نیمسال اول دارد:

 یکی از تفاوت‌های اساسی آن است که جدیت مطالعه در دانش آموزان و یا کلاً کنکوری ها افزایش می یابد و جای هیچ گونه کم کاری و بهانه نیست ؛ باید سخت کوشانه تا کنکور بخوانید و اگر کسی بخواهد نیمسال دوم را از دست بدهد کنکور خود را از دست خواهد داد. اگر هم تا به‌حال خوب و یا آنطور که انتظار داشتید مطالعه نکرده اید از حالا جدی باشید.

 در نیمسال دوم میزان استرس دانش آموزان افزایش می یابد چون به عید و کنکور نزدیک می‌شویم و این دغدغه که درس‌ها به موقع جمع بندی شوند، وجود دارد ( کلیشه بستن همه درس‌ها تا عید را از ذهن خود خارج کنید هرچند اگر این اتفاق بیفتد خیلی خوب است اما پیشروی می‌تواند تا بعد از عید هم ادامه داشته باشد به شرط آنکه مرورها خوب رعایت شوند. دقت کنید این موضوع نباید باعث بشود که از حالا تا عید را رها کنید )

این استرس را باید مهار کنید و بداندیشی را کنار بگذارید و مرتب به خود حس مثبت تلقین کنید (پیشرفت های هرچند کوچک خود را ببینید و صرفاً نقاط ضعفتان را در ذهن پررنگ نکنید)

نیمسال اول و دوم از نظر استراتژی برنامه ریزی و برنامه سازی متفاوت است. دست کم ۵۰٪  نیمسال دوم مربوط به مرور و تست‌های پوششی و آزمون‌های زیاد و ... ‌است. میزان تسلط شما در نیمسال دوم رفته رفته افزایش پیدا می کند و هرچه بیشتر آزمون می زنید، مهارت بیشتری پیدا می کنید.

خودتان را از حاشیه ها دور کنید‌ و کسانی که دنبال حاشیه باشند بازنده کنکور خواهند بود. اصلی ترین موضوع این است که تمام تمرکزتان را روی مطالعه بگذارید تا از نتیجه ای که می‌گیرید راضی باشید و پشیمانی نداشته باشید.