10بهمن، بازخورددهنده و پیشران است

آن‌هایی که در پایان یک فصل امتحانی مصمم‌اند با شرکت در آزمون 10بهمن به دستاوردهای گذشته‌ی خود مهر تأیید بزنند، مسیر اطمینان‌بخشی را تا پایان سال انتخاب کرده‌اند.

10بهمن، بازخورددهنده و پیشران است

آن‌هایی که در پایان یک فصل امتحانی مصمم‌اند با شرکت در آزمون 10بهمن به دستاوردهای گذشته‌ی خود مهر تأیید بزنند، مسیر اطمینان‌بخشی را تا پایان سال انتخاب کرده‌اند. شاید در سال‌های گذشته، وجود امتحانات دی‌ماه نقش برجسته‌ای در هدایت و پیشرانی بیشتر دانش‌آموزان بازی می‌کرده است؛ ولی امسال امتحانات مجازی و غیرحضوری به‌تنهایی قادر نیست نقش مؤثر خود را بازی کند. به همین دلیل شاید ویژگی جامع و جمع‌کننده‌ی آزمون استاندارد، نه‌فقط آگاهی‌دهنده‌ی خوبی برای دانش‌آموزان و اولیای آن‌هاست، بلکه به شناخت معلمان و مدیران مدارس از سطح دانش‌آموز نیز کمک خواهد کرد.

آزمونی با خاصیت فوق‌العاده‌ی بازخورددهندگی‌اش که انتخاب آگاهانه‌ی جامعه‌ی دانش‌آموزی کشور است، در شرایط کرونایی امسال می‌تواند برخی خلأهای آموزشی را پر کند و در آستانه‌ی نیم‌سال دوم به شفافیت برنامه‌ی آموزشی و روشن‌ترشدن مسیر تحصیل دانش‌آموزان یاری رساند.

منبع :

5/29/2023 9:49:19 AM
Menu