معرفی کتاب ریاضی 2

محتوای کتاب شامل: درخت دانش: آشنایی کلی با مباحث و زیرمبحث‌های هر پودمان (در یک نگاه)

معرفی کتاب ریاضی 2

محتواي كتاب شامل:

 درخت دانش: آشنايي كلي با مباحث و زيرمبحث هاي هر پودمان (در يك نگاه) 

 درسنامه: شامل خلاصه نكات مهم درسي و آموزش مباحث اصليدر ابتداي هر فصل، خلاصة نكات مهم هر فصـل را بـراي يـادگيري و مـرور آورده ايـم. سـعي شـده اسـت اصلي ترين مباحثي كه در آزمون ها و امتحانات مدنظر قرار مي گيرند، در اين قسمت مطرح شود.

تمرين: شامل پرسش هاي متنوع چهارگزينه اي، جاي خالي، صحيح/غلط، پاسخ كوتاه و پاسخ كامل 

پاسخنامه: پاسخهاي كليدي و تشريحي براي تمام سوال ها

ساختار كتاب اينگونه است: 

در هنرستان، شيوة ارزشيابي به اين صورت است كه هر كتاب درسي شامل پنج پودمان مي باشد و براي هريك از پودمان ها، توسط هنرآموز مربوطه، ارزشيابي مستقل از هنرجو صورت مي پذيرد. ارزشيابي به صورتمستمر انجام مي شود و هنرجويان بايد در همة پودمان ها، گواهينامة شايستگي دريافت كرده باشند. كتابحاضر با توجه به اين ديدگاه تهيه و تدوين شده و مشتمل بر پنج پودمان كتاب درسي رياضي 2 ميباشد.

90 صفحه درسنامة جامع موضوعي و تشريح تمام مفاهيم

 190 پرسش چهارگزينه اي منتخب سوالات آزمون هاي كانون و طراحي شده از مباحث جديد

 310 پرسش تشريحي شبيه سازي شده با امتحانات هر پودمان

 500 پاسخ تشريحي جامع براي سوالات تشريحي و چهارگزينه اي

 پرسش هاي چهارگزينه اي كنكور سراسري 98


برای دانلود کتاب به سایت زیر مراجعه کنید:

https://www.kanoonbook.ir/store/book

4/2/2023 8:34:18 AM