شیوه‌ی پاسخ‌گویی به سؤالات در جلسه‌ی امتحان

پرسش‌ها را با توجه به دانسته‌ها و معلومات‌تان پاسخ بدهید، نه بر پایه‌ی حدسیات.

شیوه‌ی پاسخ‌گویی به سؤالات در جلسه‌ی امتحان

پرسش‌های تشریحی:

▪ ابتدا تمام سؤالات را به‌دقت بخوانید.

▪ پاسخ‌گویی به سؤالات را از آسان به سخت شروع کنید.

▪ پرسش‌ها را با توجه به دانسته‌ها و معلومات‌تان پاسخ بدهید، نه بر پایه‌ی حدسیات.

▪ از حاشیه‌روی پرهیز کنید و تنها اصل پاسخ را بنویسید.

▪ به زمان توجه داشته باشید و بیش از حد برای یک سؤال وقت نگذارید.

▪ سؤالاتی را که پاسخی برای آن‌ها ندارید، کنار بگذارید و به بقیه‌ی پرسش‌ها جواب بدهید. در صورتی که وقت اضافه داشتید، می‌توانید با تمرکز بر سؤال، پاسخ آن‌ را پیدا کنید.

▪ پاسخ هر سؤال را در جای خودش بنویسید.

▪ بعد از پایان پاسخ‌گویی به سؤالات، در صورت داشتن وقت، حتماً ورقه‌تان را یک بار مرور کنید.

سؤالات چهارگزینه‌ای:

▪ ابتدا تمام جواب‌ها را به‌دقت بخوانید و سپس جواب درست را علامت بزنید. شاید پاسخ صحیح، گزینه‌ی چهارم باشد.

▪ هیچ گاه سعی نکنید ارتباطی بین پاسخ‌های صحیح پیدا کنید.

▪ فقط وقتی اطمینان دارید پاسخی که اول داده‌اید اشتباه است، آن را تغییر دهید.