اهمیت منابع مطالعاتی

با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات مدرسه و این‌که می‌دانیم اولین و مهم‌ترین هدف آزمون‌های کانون پیشرفت دانش‌آموزان در درس‌های مدرسه است

اهمیت منابع مطالعاتی

با توجه به نزدیک شدن فصل امتحانات مدرسه و این‌که می‌دانیم اولین و مهم‌ترین هدف آزمون‌های کانون پیشرفت دانش‌آموزان در درس‌های مدرسه است باید با توجه به شناختی که تا کنون از خود پیدا کرده‌اید منابع مطالعاتی خود را به کمک معلم و پشتیبان تکمیل کنید. بهتر است رعایت مراحل مطالعه را همراه با منبع مطالعاتی مناسب هر مرحله به صورت زیر در نظر بگیرید:

1- ادراک: کتاب‌های آموزشی مانند کتاب سبز کانون

2- تثبیت: پرتکرار شامل سؤالات مدارس سراسر کشور در سال‌های اخیر

 -3تسلط: کتاب‌های آبی شامل تست‌های شناسنامه‌‌دار و استاندارد

4- بازیابی: کتاب خودآموزی

5- جمع‌بندی: کتاب‌های جمع‌بندی جامع هر مقطع