تحلیل کارنامه کنکور هنرستان و درس‌های تعیین کننده رتبه کشوری

در فیلم زیر آقای محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون، در مورد کارنامه کنکور هنرستانی‌ها و درس‌های تعیین کننده در کنکور با شما صحبت می‌کند.

تحلیل کارنامه کنکور هنرستان و درس‌های تعیین کننده رتبه کشوری

در فیلم زیر  محمدجعفر مفتاح، مدیر بخش علمی دوازدهم هنرستان کانون، در مورد کارنامه کنکور هنرستانی‌ها و درس‌های تعیین کننده در کنکور با شما صحبت می‌کند. 

فایل های ضمیمه

تحلیل کارنامه کنکور هنرستان - محمدجعفر مفتاح
5/29/2023 9:44:39 AM
Menu