کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان‌های هوشمند

کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان‌های هوشمند، از جمله‌ی کتاب‌های کارگاهی است.

کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان‌های هوشمند

کتاب طراحی و نصب تأسیسات حفاظتی و ساختمان‌های هوشمند، از جمله‌ی کتاب‌های کارگاهی است. در این کتاب که از 5 پودمان تشکیل شده است، فعالیت‌های مختلف کارگاهی نیز در نظر گرفته  شده است. هر یک از پودمان‌ها از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب است که در پایان هر پودمان، شیوه‌ی آن نیز ذکر شده است.

در پودمان اول با مفاهیمی همچون برق اضطراری، سامانه‌های برق خورشیدی و سامانه‌ی فتوولتاییک آشنا خواهید شد و با یادگیری ضوابط مربوط به آن‌ها، درک مناسب از آن‌ها خواهید یافت.

در پودمان دوم با سیم‌کشی و کنترل هوشمند روشنایی برق ساختمان‌های مسکونی با عنوان خانه‌ی هوشمند آشنا خواهید شد.

در پودمان سوم، مفاهیمی همچون هم‌بندی و صاعقه‌گیر آموزش داده می‌شود که در امر حفاظت ساختمان بسیار مهم و ضروری است.

در پودمان چهارم، با مفاهیم برق اضطراری و سامانه‌ی‌ فتوولتاییک آشنا خواهید شد. اطلاعات و شرایط و ضوابط مربوط به برق اضطراری برایتان بسیار جالب خواهد بود.

در پودمان پنجم، با نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی مفاهیمی که فراگرفته‌اید روبه‌رو خواهید شد و در نهایت، امکان‌سنجی و شبیه‌سازی سامانه‌ی فتوولتاییک را فراخواهید گرفت.

منبع :

4/2/2023 8:58:17 AM